Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și resticții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

 

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal:

- organizarea rețelei stradale;

- zonificarea funcțională a terenurilor;

- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;

- indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere/retragere, regim de înălțime, POT, CUT etc);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic și circulația terenurilor;

- delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită;

- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice;

- menționarea obiectivelor de utilitate publică;

- măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice;

- reglementări specifice detaliate (permisiuni și restricții) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) reprezintă, de fapt, documentaţia aferentă Planului Urbanistic General și Planului Urbanistic Zonal, explicând și detaliind conținutul acestor planuri, sub formă de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor. PUD reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate. PUD este, de fapt, documentul consultat de comisia de urbanism atunci când este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizație de Construire.

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu:​

 • regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

 • compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;

 • relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

 • asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare;

 • permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite și amenajărilor;

 • modul de ocupare și utilizare a terenului (POT, CUT);

 • funcțiunea și aspectul arhitectural al construcției/construcțiilor și amenajărilor;

 • integrarea noilor construcții și corelarea lor cu cele existente învecinate;

 • intervenția, prin reabilitarea construcțiilor și amenajărilor învecinate, în scopul armonizării cu construcțiile și amenajările noi propuse (dacă este cazul);

 • circulația carosabilă și pietonală, corelate cu traficul în zona și relațiile cu zonele învecinate

 • parcaje, spații de recreere și de joacă;

 • echiparea edilitară și impactul asupra rețelelor existente în zona;

 • funcționarea diferitor forme de proprietate juridică a terenului.