Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Acesta cuprinde analiză, reglementări și regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de bază (suprafețe din intravilan, cât și din extravilan).

În același timp, PUG stabilește norme generale, pe baza cărora se elaborează, mai apoi, în detaliu, la scară mai mică, Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu.

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic General:

- optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ;

- valorificarea potențialului natural, economic și uman;

- stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;

- reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;

- stabilirea și delimitarea zonelor construibile;

- stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;

- stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;

- stabilirea și delimitarea zonelor protejate;

- modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare;

- evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridică a terenurilor;

- delimitarea suprafețelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică;

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor.

În conformitate cu sarcinile prioritare ale DGAURF, publicăm etapele realizate în cadrul procesului de elaborare a PUG:

  • 18.01.2021 - A fost demarată procedura de prestare a serviciilor pentru elaborarea și aprobarea caietului de sarcini.

  • 18.02.2021 - A fost semnat contractul cu „Urban-Design” SRL.

  • 01.03.2021 - A fost elaborat caietul de sarcini.

  • 01.04.2021 - A fost publicat anunțul referitor la organizarea consultărilor publice pe pagina Primăriei municipiului Chișinău.

  • 01.04.2021 - A fost elaborată Dispoziția primarului general al municipiului Chișinău.

  • 08.04.2021 - 11.05.2021 - Au fost organizate cinci consultări publice pe grupuri țintă cu invitații expediate pe e-mail. Ca finalizare a procesului, a fost organizată și dezbaterea publică a caietului de sarcini. Au fost targetate comunități cât mai diferite și variate ca domeniu de activitate, dar cu tangețe cu Planul Urbanistic General. Au fost colectate recomandări referitoare la caietului de sarcini și a fost realizat tabelul de divergențe, ulterior au fost introduse modificări în caietul de sarcini.

  • 27.07.2021 - Consiliul municipal Chișinău (CMC) a luat act de prevederile Caietului de sarcini (Tema-program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău.