I.  Dispoziţii generale

1.1. Direcţia generală arhitectură şi urbanism şi relaţii funciare (în continuare - Direcţia generală) este constituită de către Consiliul municipal Chişinău în baza Legilor Republicii Moldova nr.431-XIII din 19.04.95 "Privind statutul municipiului Chişinău", nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală", nr.835 din 17.05.1996 „Cu privire la principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", nr.1350-XIV din 02.11.2000 "Cu privire la activitatea arhitecturală", Codului funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr.499 din 30.05.2000 "Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism" şi nr. 688 din 10.06.2003 „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)" (cu modificările şi completările operate prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr. 1220 din 10.10.2003 şi nr. 269 din 14.03.2006), ordinului Ministerului Finanţelor nr.94 din 31.12.2004 şi altor acte normative.

1.2. Direcţia generală include în componenţa sa următoarele subdiviziuni: Direcţia administrare şi sistematizare urbană, Direcţia administrare inginerească, Direcţia funciară, Direcţia contabilitate şi planificare şi Direcţia perfectarea datelor iniţiale şi cercetări pentru proiectare, construcţii şi exploatare.

1.3. Direcţia generală este o subdiviziune a Consiliului municipal Chişinău, care se ocupă cu realizarea unui ansamblu de activităţi specifice urbanismului şi amenajării teritoriului.

1.4. În activitatea sa, Direcţia generală se bazează pe actele legislative şi normative în vigoare în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii, construcţiei şi relaţiilor funciare, precum şi pe prevederile prezentului regulament.

1.5. Direcţia generală este finanţată din contul mijloacelor bugetare şi speciale.

1.6. Direcţia generală este persoana juridică, dispune de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, balanţa de sine stătătoare, conturi de decontare în instituţiile trezoreriale, de ştampilă cu stema Republicii Moldova, poate fi reclamant şi pârât în instanţele de judecată.

1.7. Adresa juridică a Direcţiei generale: MD-2012, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,83

1.8. În cadrul Direcţiei generale vor activa specialişti cu studii superioare in domeniu.

1.9. Specialiştii Direcţiei generale sunt funcţionari publici cu obligaţiuni şi drepturi, prevăzute de Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995.

1.10. Direcţia generală conlucrează cu toate instituţiile ce desfăşoară acţiuni urbanistice în municipiul Chişinău şi este dirijată metodologic de către organul central în domeniul arhitecturii şi urbanismului.

1.11. Regulamentul, structura şi statele de personal ale Direcţiei generale se aprobă de către Consiliul municipal Chişinău.

1.12. Regulamentul, organigrama şi schema de încadrare ale Direcţiei generale pot fi modificate în funcţie de necesităţile şi particularităţile de dezvoltare urbană, de creşterea volumului de servicii prestate, în baza deciziilor respective ale Consiliului municipal Chişinău, cu aprobarea suportului financiar prevăzut în bugetul municipal.

II. Atribuţiile şi funcţiile Direcţiei generale

2. Direcţia generală are următoarele atribuţii de bază:

2.1. Asigurarea realizării politicii statutului în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi relaţiilor funciare, ridicarea nivelului urbanistic al localităţilor ce sunt părţi componente ale municipiului Chişinău, ameliorarea aspectului lor arhitectural şi artistic în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

2.2. Stabilirea modului de utilizare a terenurilor, cu respectarea regimului de construire şi a funcţiilor urbanistice ale obiectivelor amplasate pe teritoriile unităţilor administrativ-teritoriale din municipiul Chişinău.

2.3. Formarea şi dezvoltarea cadastrului funcţional urban al teritoriului municipiului Chişinău şi asigurarea organului de administraţie publică locală cu date despre regimul juridic al loturilor de pământ, despre distribuirea fondului funciar între deţinătorii de terenuri, despre caracteristica calitativă, cantitativă şi valoarea economică a teritoriului urban.

2.4.Coordonarea activităţii:

 • beneficiarilor, instituţiilor de proiectări, altor servicii din cadrul municipiului Chişinău ce prestează servicii în domeniul amenajării teritoriului, arhitecturii şi urbanismului;

 • elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chişinău, Planul urbanistic general al municipiului Chişinău şi a planurilor urbanistice generale ale localităţilor din componenţa municipiului.

2.5 Perfectarea actelor de autentificare a dreptului de folosire a terenului, a contractelor de arendă şi a contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor, prezentarea acestora spre aprobare organului public local.

2.6. Perfectarea actelor necesare pentru încheierea şi rezilierea contractelor de arendare a terenurilor, stabilirea cuantumului arenzii anuale în conformitate cu Modul de evaluare a resurselor funciare din intravilanul municipiului Chişinău, aprobat de către organul public local.

2.7.Supravegherea respectării contractelor de arendare a terenurilor.

2.8. Asigurarea organizării concursurilor şi licitaţiilor de dare în arendă şi de vânzare-cumpărare a terenurilor, pregătirea informaţiei necesare pentru licitaţii şi concursuri.

2.9. Întocmirea documentelor necesare pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor şi autentificarea drepturilor deţinătorilor de teren.

2.10. Înaintarea propunerilor privind vânzarea terenurilor - proprietate municipală.

2.11. Prezentarea, în baza documentaţiei de urbanism, elaborate şi aprobate în modul stabilit, a propunerilor către Consiliul municipal Chişinău privind:

 • stabilirea şi modificarea hotarelor localităţilor şi soluţionarea litigiilor legate de modificarea hotarelor;

 • distribuirea şi sechestrarea terenurilor în modul stabilit de legislaţie;

 • stabilirea terenurilor care rămân în proprietatea statului pe teritoriul municipiului Chişinău;

 • modificarea destinaţiei terenurilor agricole, casarea şi defrişarea plantaţiilor perene;

 • privarea deţinătorilor de terenuri de drepturile de proprietar în conformitate cu legislaţia;

 • pregătirea materialelor pentru organele respective în vederea aplicării de sancţiuni administrative sau penale.

 • stabilirea plăţilor funciare;

 

2.12. Exercitarea controlului privind:

 • folosirea loturilor de pământ de către beneficiarii funciari în corespundere cu termenele şi destinaţiile stabilite de către organul public local;

 • respectarea de către persoanele fizice şi juridice, precum şi de către factorii de decizie a legislaţiei in vigoare privind protecţia şi folosirea terenurilor;

 • veridicitatea datelor despre suprafeţele loturilor atribuite pentru construcţie, amenajare, exploatarea obiectivelor, plantarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale;

 

2.13. Pentru realizarea atribuţiilor sale de bază, Direcţia generală asigură următoarele

 •   participă la:

  • perfectarea datelor iniţiale pentru elaborarea documentaţiei de proiect;

  • activitatea comisiilor pentru dezvoltarea, reconstrucţia şi construcţia localităţilor, precum şi a comisiilor funciară şi de selectare a terenurilor.

  • elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului privind amenajarea teritoriului şi în domeniul urbanistic, utilizarea terenurilor conform documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului;

  • elaborarea documentaţiei de creare a cadrului organizatoric necesar desfăşurării concursurilor, licitaţiilor, inclusiv vânzărilor de terenuri pentru proiectare şi construcţie, reconstrucţie etc., în conformitate cu documentaţiile urbanistice respective;

  • realizarea măsurilor de ocrotire (restaurare, exploatare, conservare) a monumentelor de istorie, cultură şi arhitectură, conform cerinţelor legislaţiei in vigoare;

  • perfectarea datelor iniţiale referitoare la atribuirea terenurilor pentru proiectarea şi construirea obiectivelor locative, de menire socială şi industrială, pentru amenajarea şi asigurarea tehnico-edilitară a localităţilor;

  • elaborarea autorizaţiilor de desfiinţare şi construcţie, a certificatelor de urbanism privind proiectarea tuturor tipurilor de construcţii, eliberarea autorizaţiilor pentru schimbarea destinaţiei imobilelor în limita teritoriului municipiului Chişinău;

  • amplasarea construcţiilor de reclamă şi publicitate, şi a mobilierului urban, amenajarea teritoriului cu forme arhitecturale mici şi perfectarea proiectelor privind aspectul arhitecturii peisajere;

 • exercită controlul asupra:

  • utilizării raţionale a terenului atribuit pentru construcţie, în conformitate cu documentaţia de urbanism corespunzătoare;

  • respectării condiţiilor de proiectare a obiectivelor, conform certificatelor de urbanism eliberate;

 • formează şi actualizează cadastrul funcţional urban, inclusiv în formă electronică, arhiva tehnică pentru păstrarea documentaţiei urbanistice şi tehnice, a proiectelor de reconstrucţie şi restaurare a monumentelor de istorie, cultură şi arhitectură, a proiectelor de comunicaţii tehnico-edilitare, precum şi datele privind plasarea mobilierului urban, pavilioanelor, dispozitivelor de reclamă pe teritoriul municipiului Chişinău;

 • avizează planurile de situaţie, de amplasare şi amenajare, schemele complexe ramurale, precum şi planurile generale şi faţadele obiectivelor;

 • examinează şi coordonează proiectele privind design-ul clădirilor, mobilierul urban şi dispozitivele de reclamă;

 • examinează şi coordonează proiectele soluţiilor coloristice pentru clădiri şi construcţii, precum şi proiectele de amenajare, recreare şi de revitalizare a spaţiilor verzi (landşafturi).

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE DIRECŢIEI GENERALE

3. Pentru exercitarea funcţiilor sale, Direcţia generală are următoarele drepturi şi obligaţii:

3.1. Să asigure supravegherea executării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului la etapa elaborării certificatelor de urbanism.

3.2. Să înainteze demersuri către organele corespunzătoare privind tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de nerespectarea disciplinei urbanistice.

3.3. Să stabilească tipurile de construcţii locative şi publice, regimul urban, proiectele obiectivelor cu diversă destinaţie, cu condiţia respectării valorii estetice a construcţiilor şi a drepturilor de autor.

3.4. Să solicite de la persoanele juridice şi fizice participante la procesul de urbanizare şi construcţie a localităţilor sau la trasarea şi amenajarea terenurilor destinate construcţiilor:

 • autorizaţia corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată;

 • materialele investigaţiilor preliminare, inclusiv desenele tehnice de bază ale proiectului (prospecţiuni geodezice şi geologice, planuri de situaţie, scheme de asigurare tehnică etc.);

 • documentaţia de proiect şi deviz, alte materiale referitoare la executarea lucrărilor de construcţie.

 

3.5. Să organizeze, de comun acord cu Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova, concursuri de tip deschis sau la comandă pentru selectarea celor mai reuşite soluţii urbanistice vizând obiectivele amplasate în localităţile municipiului.

 

3.6. Să se folosească de baza de date din sistemul informaţional municipal prin reţeaua unică computerizată.

 

3.7. Să participe şi să organizeze licitaţii şi concursuri în comun cu alte servicii municipale.

 

3.9. Să acorde persoanelor fizice şi juridice servicii cu plată privind reglementarea regimului urban (consultaţii, avize ş.a.) în baza nomenclatorului privind serviciile şi tarifele aprobate de către Consiliul municipal Chişinău.

 

3.10. Să desfăşoare sistematic atestarea specialiştilor angajaţi în cadrul Direcţiei generale.

 

IV. PATRIMONIUL DIRECŢIEI GENERALE

4.1. În scopul desfăşurării activităţii sale, Direcţia generală posedă mijloace fixe, transmise în gestiune de către Consiliul municipal Chişinău sau procurate din contul mijloacelor speciale.

4.2. Patrimoniul Direcţiei generale se formează din următoarele surse:

 • bunurile materiale ale Consiliului municipal Chişinău, transmise în gestiune economică şi obţinute în calitate de succesor de drepturi;

 • veniturile obţinute din prestarea serviciilor;

 • donaţiile nerambursabile sau filantropice ale persoanelor fizice şi juridice;

 

4.3. Direcţia generală poartă răspundere pentru gestionarea patrimoniului încredinţat.

 

4.4. Direcţia generală are bilanţ autonom, conturi trezoreriale (cont bugetar şi cont special).

 

4.5.Pentru obligaţiile sale, Direcţia generală poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare. Consiliul municipal Chişinău nu poartă răspundere de obligaţiile cu caracter juridic ale Direcţiei generale.

 

V. CONDUCEREA DIRECŢIEI GENERALE

5.1. Direcţia generală îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor unice de colaborare colegială, respect reciproc şi răspundere personală în ce priveşte onorarea obligaţiilor de serviciu ale tuturor angajaţilor.

 

5.2. Direcţia generală este condusă de către directorul Direcţiei generale, care exercită şi funcţia de arhitect principal al municipiului Chişinău şi cea de preşedinte al Consiliului urbanistic.

 

5.3. În funcţia de director al Direcţiei generale poate fi numit un specialist cu studii superioare şi merite deosebite în domeniul arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, care are o experienţă de muncă în domeniu de minimum 10 ani.

 

5.4. Numirea (în bază de concurs, desfăşurat conform legislaţiei în vigoare) şi eliberarea din funcţie a directorului Direcţiei generale, arhitectul principal al municipiului Chişinău se efectuează de către Consiliul municipal Chişinău, la propunerea primarului general al municipiului Chişinău, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

5.4.1. Vicedirectorii, vicearhitectul principal, şefii de direcţii, precum şi contabilul-şef sunt numiţi şi destituiţi din funcţie de către Primarul general al municipiului Chişinău la propunerea directorului Direcţiei generale.

 

5.5. Activitatea directorului Direcţiei generale este coordonată şi controlată de către Consiliul municipal Chişinău.

 

5.6. Indicaţiile directorului Direcţiei generale, în limitele competenţei sale, date organizaţiilor de proiectare, de construcţie şi beneficiarilor, au caracter obligatoriu. În cazul dezacordului cu indicaţiile şi cerinţele formulate de Directorul Direcţiei generale, acestea pot fi contestate în cadrul şedinţelor Consiliului municipal Chişinău. Pe perioada contestării, indicaţiile arhitectului principal se respectă integral.

 

5.7. În lipsa directorului Direcţiei generale, funcţiile acestuia vor fi îndeplinite de către vicedirectorul Direcţiei generale, arhitect-şef adjunct, numit în baza ordinului respectiv al directorului Direcţiei generale.

 

5.8. Directorul Direcţiei generale are următoarele obligaţii:

 • organizarea activităţii Direcţiei generale în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi prezentul regulament;

 • avizarea documentaţiei de amenajare a teritoriului şi celei urbanistice (PUG, PUZ şi PUD), precum şi a proiectelor tuturor obiectivelor amplasate în limita teritoriului administrativ al municipiului Chişinău;

 • organizarea supravegherii de către autor a construcţiei obiectivelor locative de menire social-culturală, industrială şi comunală;

 

5.9. Directorul Direcţiei generale emite ordine şi controlează executarea lor.

 

5.10. Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, directorul Direcţiei generale are dreptul:

 • să suspende sau să interzică lucrările de proiectare şi de construcţie, în cazul constatării unor abateri de la legislaţia în vigoare în domeniul urbanismului;

 • să practice activitatea arhitecturală în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 1350-XIV din 02.11.2000 „Cu privire la activitatea arhitecturală";

 • să împuternicească şefii direcţiilor Direcţiei generale cu dreptul de a examina şi a aviza documentaţia de proiect;

 • să angajeze în serviciu şi să concedieze colaboratorii Direcţiei generale, în condiţiile legii.

 

5.11. Directorul Direcţiei generale numeşte şi eliberează din funcţie, lucrătorii Direcţiei generale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, contribuie la promovarea iniţiativei creatoare a specialiştilor Direcţiei generale, aprobă Regulamentele de funcţionare ale subdiviziunilor şi fişele postului ale funcţionarilor Direcţiei generale.

 

5.12. Directorul Direcţiei generale poartă răspundere pentru adoptarea soluţiilor adecvate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii, inclusiv pentru executarea tuturor atribuţiilor sale, specificate în prezentul regulament.

 

5.13. Atribuţiile de serviciu ale salariaţilor se stabilesc de către directorul Direcţiei generale, în funcţie de necesitatea desfăşurării activităţii de bază a Direcţiei generale.

 

VI. REORGANIZAREA ŞI SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI GENERALE

 

6.1.Reorganizarea şi suspendarea activităţii Direcţiei generale se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău.

6.2.Prezentul regulament se modifică şi se completează, în modul stabilit, de către Consiliul municipal Chişinău.

 

VII. CONLUCRAREA DIRECŢIEI GENERALE CU SERVICIILE MUNICIPALE, INSTITUTELE DE PROIECTĂRI ŞI ORGANELE REPUBLICANE

7.1. În domeniul dezvoltării urbane, Direcţia generală îşi corelează activitatea cu toate subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău, preturile sectoarelor municipiului, consiliile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău.

 

7.2. În domeniul urbanismului, Direcţia generală conlucrează cu IM "Chişinăuproiect" şi INCP „Urbanproiect" şi cu alte instituţii, care activează în domeniul arhitecturii şi urbanism .

 

7.3. În chestiunile privind obiectivele atestate ca monumente de istorie, arhitectură şi cultură, Direcţia generală conlucrează cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.